ហេតុអ្វីយើងត្រូវការយល់ដឹងពីជំងឺតានតឹងចិត្ត?

តើអ្វីទៅជា​ជំងឹតានតឹងចិត្ត?
ជំងឺតានតឹងចិត្តគឺជាការបាត់បង់លំនឹង ឬអតុល្យភាពខាងផ្លូវចិត្តដោយសារព្រឹត្តិការណ៏អ្វីមួយក្នុងជីវិត។

 តើជំងឹតានតឹងចិត្តមានរោគសញ្ញាបង្ហាញចេញដែរឬទេ?
ជំងឹតានតឹងចិត្តមានរោគសញ្ញាបង្ហាញចេញមក ហើយមានការពាក់ព័ន្ធទាំងផ្លូវកាយ ហើយនិងផ្លូវចិត្តផងដែរ។
សំរាប់ផ្លូវកាយ រោគសញ្ញាមានដូចជា៖ ឡើងសំពាធឈាម ឈឺទ្រូង ចង្វាក់បេះដូងដើរញាប់​ ពិបាកដកដង្ហើម ឈឺក្រពះ រាគ ឈាមរដូវមកមិនទៀង។ល។
ចំណែកឯផ្លូវចិត្តមានចេញរោគសញ្ញាដូចជា៖ ភ័យខ្លាច​ ថប់ ព្រួយបារម្ភ រសាប់រសល់ គិតអ្វីដដែលៗ ចុះខ្សោយការផ្ចង់គំនិត អារម្មណ៍​មួរមៅ។ល។

Depression_2014_Types_10-22-14_5PM-img_1280x720

តើជំងឹតានតឹងចិត្តបង្កឡើងដោយមូលហេតុអ្វី្ខខ្លះ?
ជំងឹតានតឹងចិត្តបង្កឡើងដោយសារកក្តាគ្រួសារ ការងារ បរិស្ថាន សេដ្នកិច្ច និងសង្គម។
ឧទាហរណ៏៖ មរណភាពរបស់មាតាបិតា ឬសាច់សារលោហិតដោយសារជំងឺ ឬដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗទៀត បាត់បង់ការងារ ឬផ្លាស់ប្តូរតួនាទីការងារ ការកៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ ទំនាស់ បំរែបំរួលអាកាសធាតុ ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺន បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ។ល។

តើមានវិធីយ៉ាងណាអាចជួយដល់ជំងឹតានតឹងចិត្តអោយបានសះស្បើយ?
ដើម្បីជួយធ្វើអោយជំងឺតានតឹងចិត្តឆាប់ជាសះស្បើយមានវិធីដូចខាងក្រោម៖
• កាត់បន្ថយព្រឹត្តិការណ៍ ឬបរិយាកាសតានតឹង
• បង្ហាត់ពីរបៀបដកដង្ហើមដើម្បីបន្ថូរភាពតានតឹង
• ធ្វើសមាធិដើម្បីប្រមូលអារម្មណ៍
• ជជែកពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រូសារ ឬមិត្តភក្តិ​អំពីភាពតានតឹងនោះ
• ហាត់ប្រាណ ច្រៀងរាំ
• បង្កើតការគាំទ្រ នឹងលើកទឹកចិត្ត
• បង្រៀនពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហា

Posted in ព័ត៌​មាន

អត្ថបទថ្មីបំផុត

Facebook