មេរៀនទី១០៖ ការជម្នះអារម្មណ៍តានតឹង និងក្តីសៅហ្មង

ការ​ពិភា​ក្សា​៖ ដោះ​ស្រាយ​នឹង​អារម្មណ៍​តាន​តឹង​

ចូរ​ពិភា​ក្សា​លើ​ប្រធាន​បទ​ អារម្មណ៍​តាន​តឹង​ជាមួយ​នឹង​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​។

ជំ​ហាន​ទី ១​៖ ពិភា​ក្សា​ជា​ក្រុម​ធំ​ អ្វី​ទៅ​ជា​អាម្មណ៍​តាន​តឹង​? លើក​យក​នូវ​ឧទា​ហរណ៍ខ្លះៗ​លើ​ស្ថាន​ភាព​ដែល​នាំ​ឱ្យ​មាន​អារម្មណ៍​តាន​តឹង​។ សរសេរ​គំនិត​របស់​អ្នក​លើ​ក្រដាស​ផ្ទាំង​ធំ​មួយ​សន្លឹក​។

ជំ​ហាន​ទី ២​៖ សរ​សេរ​នូវ​មូល​ហេតុ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​បណ្តាលឱ្យ​មាន​អារម្មណ៍​តាន​តឹង​លើក្រដាស​ផ្ទាំង​ធំ​ទី២​។

ជំ​ហាន​ទី ៣​៖ សរ​សេរ​នូវ​គំនិត​របស់​អ្នក​ ចំពោះ​វិធី​សាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​នូវ​អារ​ម្មណ៍​តាន​តឹង​ នៅ​លើ​ក្រដាស​ទី៣​។

សំ​គាល់​៖ នៅ​ពេល​អត្ថ​បទ​សង្ខេប​ អ្នក​ក៏​អាច​ឃើញ​នូវ​មូល​ហេតុ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​នាំឱ្យ​មាន​អារម្មណ៍​តាន​តឹង​ និង​របៀប​នៃ​ការ​កាត់​បន្ថយ​នូវ​ភាព​តាន​តឹង​ផង​ដែរ​។

 G11L10-Discussion-08