មេរៀនទី១០៖ ការជម្នះអារម្មណ៍តានតឹង និងក្តីសៅហ្មង

ការបង្កើត៖ កម្រិតនៃអារម្មណ៍តានតឹងរបស់ខ្ញុំ

នៅ​ក្នុង​សក​ម្មភាព​នេះ​ អ្នក​នឹង​ធ្វើការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពីមូល​ហេតុ​ដែល​នាំឱ្យ​មាន​អារម្មណ៍​តាន​តឹង​នៅក្នុង​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​ផ្ទាល់​ និង​វិធី​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​។ អ្នក​អាច​ធ្វើការ​អនុវត្ត​ នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ ឬ​លើ​ក្រដាស​ផ្ទាំង​ធំ​ក៏​បាន​។

ជំ​ហាន​ទី ១​៖ ចំ​ណាយ​ពេល​មួយ​សន្ទុះ​ គិត​ពីស្ថាន​ភាព​ ដែល​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​តាន​តឹង​កាល​ពី​សប្តាស៍កន្លង​ទៅ​ ហើយ​គិត​អំពី​វិធី​ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​ជម្នះ​ស្ថាន​ភាព​ទាំង​អស់​នោះ​។

ជំ​ហាន​ទី ២៖​ ចូរ​គូស​តារាង​មាន​ប្រាំ​ប្រឡោះ​ជួរ​ផ្តេក​ និង​ជួរ​បញ្ឈរ​ ដូច​ឧទាហរណ៍​ខាងក្រោម​។ នៅ​លើ​ជួរ​ដេក​លើ​គេ​បង្អស់​សរសេរ​ក្នុង​ប្រអប់​មួយៗ​ ដូច​ឧទាហរណ៍​ខាង​ក្រោម​នូវ​ពាក្យ​៖​ ស្ថាន​ការណ៍​ អំពី​កម្រិត​ នៃ​អារម្មណ៍​តាន​តឹង​ ស្ថាន​ភាព​ និង​ជំហាន​បន្ទាប់​

G11L10-Dealing with strees

G11L10-Creation-08

ជំ​ហាន​ទី ៣​៖ ឥទ្បូវ​ចូរ​បំពេញ​ក្នុង​ប្រឡោះ​ “ស្ថាន​ការណ៍​” ​និង​ “អំពី”​  នូវ​ទំនាស់ ​និង​មូលហេតុ​នៃ​ទំនាស់​នោះ។​

ជំ​ហាន​ទី ៤​៖ បំពេញ​នូវ​កម្រិត​នៃ​អារម្មណ៍​តាន​តឹង​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ស្ថាន​ការណ៍នីមួយៗ​នៅក្នុង​ប្រឡោះ​ទី៣​៖ ទាប​ មធ្យម​ ឬ​ខ្ពស់​ និង​រៀប​រាប់​ពីអារម្មណ៍​របស់​អ្នក​។ 

ជំ​ហាន​ទី ៥​៖ ពន្យល់​ពីការ​បញ្ចប់​ នៃ​ស្ថាន​ការណ៍​នៅក្នុង​ប្រឡោះ​ “ស្ថាន​ភាព​”។ តើ​អ្នក​បាន​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​នោះឬ​ទេ?​ ឬអ្នក​នៅ​តែបន្ត​មាន​អារម្មណ៍​តានតឹង​ចំពោះ​ទំនាស់​នោះ​ទៀត​?

ជំ​ហាន​ទី ៦​៖ នៅក្នុង​ប្រឡោះ​ចុង​ក្រោយ​ ចូរ​អ្នក​សរសេរ​នូវ​វិធី​សាស្រ្ត​ដែល​អ្នកអាច​ជម្នះ​នូវ​ភាព​តាន​តឹង​នោះ​ ហើយ​អនុវត្តតាម​។