មេរៀនទី១០៖ ការជម្នះអារម្មណ៍តានតឹង និងក្តីសៅហ្មង

ការប្តេជ្ញាចិត្ត

តើ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​ហើយ​ ឬ​នៅ​សម្រាប់​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​?

ធ្វើការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ដោយ​ខ្លួនឯង​។ ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​មួយ​ ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ ហើយ​វាអាស្រ័យ​លើខ្លួន​ឯង​ជាអ្នក​ជ្រើសរើស​ថាតើអ្នក​ចង់ធ្វើការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ដោយខ្លួនឯង​ ឬអត់​ តើអ្នក​នឹង​អនុវត្តដោយ​របៀបណា​។ ប៉ុន្តែ​ជា​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​តែអនុវត្ត​វា​ជាមុន​សិន។ ហើយ​មិនត្រូវ​បោះបង់​វាចោល​នោះទេ។ ​ព្យាយាម​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត ​លុះត្រា​ណា​វា​ក្លាយ​ទៅជា​ទម្លាប់​។

អ្នក​អាច​ពិពណ៌នា​អំពីការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ឬ​ប្រើមតិយោបល់​ដែល​បានផ្តល់ឱ្យ​​នៅ​ទីនេះ៖

ខ្ញុំ​សន្យា​ថា​ ខ្ញុំ​នឹង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​នឹង​នរណា​ម្នាក់​ ដែល​ខ្ញុំ​ទុក​ចិត្ត​ នៅពេល​មាន​អារម្មណ៍​តាន​តឹង​។

G11L10-Pledge-08