មេរៀនទី១៖ ការបន្តពូជ

ការបង្កើត៖ ការបង្កកំណើត និងការមានផ្ទៃពោះ

នៅក្នុងលំហាត់នេះ អ្នកនឹងយល់អំពីដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៃការមានផ្ទៃពោះ។​

ជំហានទី ១៖  ទាញយកឯកសារ ពីចំនុចភា្ជប់ (link)ខាងលើហើយបើកវា។

ជំហានទី ២៖ នៅក្នុង Powerpoint  អ្នករកឃើញនូវរូបភាព នៃដំណាក់នីមួយៗក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ​ក៏ដូចជាសន្លឹកស្លាយ (Slide) នៃដំណាក់កាលនីមួយៗ។

ជំហានទី ៣៖ ណែនាំសិស្សឱ្យដាក់រូបភាព នៅលើស្លាយដែលត្រឹមត្រូវ។

ជំហានទី ៤៖ ណែនាំសិស្សសរសេរនូវឃ្លាពន្យល់បន្ថែម ពីដំណើរការដែលកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ។

G11L1-Creation-01