មេរៀនទី១៖ ការបន្តពូជ

ការប្តេជ្ញាចិត្ត

តើ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​ហើយ​ឬ​នៅ​សម្រាប់​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​?

ធ្វើការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដើម្បី​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។ ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​មួយ​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ គឺ​វា​អាស្រ័យ​លើខ្លួន​ឯង​ជាអ្នក​ជ្រើស​រើស​ ថា​តើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ឬ​អត់​ ហើយ​អ្នក​អនុវត្ត​ដោយ​របៀប​ណា​។ ប៉ុន្តែ​ជា​ដំបូង​អ្នក​ នឹង​ត្រូវ​តែ​អនុវត្ត​សិន​ ហើយ​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បោះ​បង់​វាចោល​នោះ​ទេ។ ​ព្យាយាម​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត​ លុះ​ត្រា​ណា​វា​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ទម្លាប់​។

 

 

G11L1-Pledge-01

អ្នក​អាច​ពិពណ៌នា​អំពីការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ឬ​ប្រើមតិយោបល់​ដែល​បានផ្តល់ឱ្យ​ ​នៅ​ទីនេះ៖

ខ្ញុំសន្យា ថានឹងការពារខ្លួនពីការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេង

ខ្ញុំសន្យាថា នឹងផ្តល់ព័ត៌មានពីស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំ អំពីសារសំខាន់ នៃការថែទាំសុខភាពកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។