មេរៀនទី៨៖  ជំងឺកាមរោគ

ការ​បង្កើត៖ សៀវភៅ​ណែនាំ​ពី​ជំងឺ​កាម​រោគ​

ជំ​ហាន​ទី ១​៖ បង្កើត​ជា​ក្រុម​ដែល​មាន​សមាជិក​ពី ៤ ឬ ៥​នាក់​

 ជំ​ហាន​ទី ២​៖ អ្នកទាំងអស់គ្នា​ ​នឹង​បង្កើត​ជា​សៀវភៅ​ណែនាំ​មួយ​ សម្រាប់​មិត្តភក្តិ​របស់​អ្នកពី​របៀប​នៃ​ការបង្ការ​ជំងឺកាម​រោគ​ និង​ទីកន្លែង​ត្រូវ​ទៅ​ទទួល​ការ​ព្យាបាល​។

ជំ​ហាន​ទី ៣​៖ ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​របស់​អ្នក​។ ចូរ​គិត​ពី​សារ​ដ៏​សំខាន់​ ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅក្នុង​សៀវភៅ​ណែនាំ​នេះ។ វា​អាច​ជា​វិធីសាស្រ្ត​ដ៏​ប្រសើរ​ ក្នុង​ការបង្ការ​ខ្លួនអ្នក​ ពី​ជំងឺ​កាម​រោគ​។ របៀប​នៃ​ការ​ស្វែងរក​ប្រព័ន្ធ ឬ​សារ​សំខាន់​នៃការ​ធ្វើ​តេស្ត​។

 

ជំ​ហាន​ទី ៤​៖ យក​ក្រដាស​ផ្ទាំង​ធំ​ចំនួន​៤ផ្ទាំង​ ហើយ​សរសេ​ពី​ចំណង​ជើង​នៃ​ផ្នែក​ខាងលើ​នៃក្រដាស​។ ឧទាហរណ៍​ ក្រដាស​ផ្ទាំង​ធំទី១​ សរសេរ​ពី ការ​បង្ការ​ជំងឺកាម​រោគ​ ក្រដាស​ផ្ទាំង​ធំ​ទី២​សរសេរ​ ពីអ្វី​ដែល​មិនមាន​សុវត្ថិភាព​ ជាដើម​។

ជំ​ហាន​ទី ៥​៖  សរសេរ​យោបល់​របស់​អ្នក​ នៅ​លើ​ក្រដាស​ផ្ទាំង​ធំមួយ​  ហើយ​ប្រសិន​ជា​អាច ​ចូរ​ធ្វើឱ្យ​មាន​ពណ៌​ចំរុះ​ទៅតាម​ការច្នៃប្រឌិត​របស់​អ្នក​។

ជំ​ហាន​ទី ៦​៖  បង្ហាញ​សៀវភៅ​ណែនាំ​របស់​អ្នក ​ទៅកាន់មនុស្ស​នៅក្នុង​ថ្នាក់ជាមួយ​។ ធ្វើ​ការ​ចែក​រំ​លែក​សៀវភៅ​នេះជាមួយ​នឹង​មិត្តភក្តិ​ដែល​នៅក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​ជាមួយ​។