មេរៀនទី៨៖  ជំងឺកាមរោគ

ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​

តើ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​ហើយ​ ឬ​នៅ​សម្រាប់​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​?

ធ្វើការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដោយ​ខ្លួនឯង​។ ការប្តេជ្ញា​ចិត្ត​មួយ​ ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ ហើយ​វា​អាស្រ័យ​លើខ្លួន​ឯង​ជាអ្នក​ជ្រើសរើស​ថាតើអ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ ឬអត់​ តើអ្នក​នឹង​អនុវត្តដោយ​របៀប​ណា​។ ប៉ុន្តែ​ជា​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​តែ​អនុវត្ត​វា​ជាមុន​សិន​។ ហើយ​មិនត្រូវ​បោះបង់​វាចោល​នោះទេ​។ ព្យាយាម​ម្ដងហើយ​ម្ដងទៀត ​លុះត្រា​ណាវា​ក្លាយ​ទៅជា​ទម្លាប់​។

G10L8-Pledge-05

អ្នក​អាច​ពិពណ៌នា​អំពីការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ឬ​ប្រើមតិយោបល់​ដែល​បានផ្តល់ឱ្យ​ ​នៅ​ទីនេះ៖
ខ្ញុំសន្យាថា ខ្ញុំនឹងមានទំនួលខុសត្រូវការពារខ្លួនឯងពីការឆ្លងជំងឺកាមរោគ
ខ្ញុំសន្យាថា ខ្ញុំនឹងធ្វើឱ្យ មនុស្សដទៃទៀត បានយល់ដឹងពីផលវិបាកនៃជំងឺកាមរោគ
ខ្ញុំសន្យាថា ខ្ញុំនឹងចរចារជាមួយដៃគូរបស់ខ្ញុំឱ្យប្រើ ស្រោមអនាម័យ ដើម្បីការពារពួកយើងពីជំងឺកាមរោគ។