​មេរៀន​ទី​១ ៖ សិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជ និងផ្លូវភេទ

ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​

តើ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​ហើយ​ ឬ​នៅ​សម្រាប់​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​?

ធ្វើការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដោយ​ខ្លួនឯង​។ ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​មួយ​ ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ ហើយ​វា​អាស្រ័យ​លើខ្លួន​ឯង​ជា​អ្នក​ជ្រើស​រើស​ថា​តើអ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ ឬ​អត់​ តើអ្នក​នឹង​អនុវត្តដោយ​របៀប​ណា​។ ប៉ុន្តែ​ជា​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​តែ​អនុវត្ត​វា​ជាមុន​សិន​! ហើយ​មិន​ត្រូវ​បោះ​បង់​វាចោល​នោះទេ​ព្យាយាម​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត​លុះ​ត្រា​ណា​វា​ក្លាយ​ទៅជា​ទម្លាប់​។

 

G10L1-Pledge-05-09-09-13

អ្នក​អាច​ពិពណ៌នា​អំពីការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ឬ​ប្រើមតិយោបល់​ដែល​បានផ្តល់ឱ្យ​ ​នៅ​ទីនេះ៖

ខ្ញុំ​សន្យា​​ គោរព​ដល់​សិទ្ធិ​សុខភាព​បន្តពូជ​ និង​សុខភាព​ផ្លូវភេទ​របស់​អ្នកដទៃ​

ខ្ញុំ​ប្តេជ្ញា​ នឹង​ក្រោកឈរ​ឡើង​ ដើម្បី​សិទ្ធិ​សុខភាព​បន្តពូជ​ និង​ផ្លូវភេទ​របស់​ខ្លួន​ខ្ញុំ