មេរៀនទី ៣៖ ការពន្យារកំណើត

ការ​ពិភា​ក្សា​៖ ការ​ចរ​ចា​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​មធ្យោបាយពន្យា​រកំណើត​

ជំ​ហាន​ទី ១​៖ ចាប់​គូ​ជា​មួយ​នឹង​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​

ជំ​ហាន​ទី ២​៖ ពិ​ភាក្សា​ជា​មួយ​នឹង​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​របស់​អ្នក​ ហេតុ​អ្វី​វា​មាន​សារ​សំខាន់ ​នៃ​ការចរចាអំពី​​មធ្យោ​បាយ​ពន្យា​រកំណើត​ជាមួយ​នឹង​ដៃគូ​?

ជំ​ហាន​ទី ៣​៖ គិត​អំពី​ការ​ចរចា ​និង​យុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់​ទំនងមួយចំនួន ​ជាមួយ​នឹង​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​របស់​អ្នក​អំ​ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់​មធ្យោ​បាយ​ពន្យា​រកំណើត​។

 

ជំ​ហាន​ទី ៤​៖ រៀ​បចំ​ការ​សំដែង​រឿង​ខ្លី​មួយ​ ជា​មួយ​នឹង​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់ ​ដោយបង្ហាញ​ថាហេតុអ្វីវាមានសារសំខាន់​នៃ​ការ​ចរ​ចា​ ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​មធ្យោ​បាយ​ពន្យារ​កំណើត​ និងវីធីដ៏ល្អបំផុតនៃការអនុវត្ត។

ជំ​ហាន​ទី ៥​៖ ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចង់​ អ្នក​អាច​រៀប​ចំការ​សំដែង​រឿង​ខ្លី​ជា​ក្រុម​។ អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​អាច​ពិភា​ក្សា​ពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​នៃ​ការ​ចរចា​ និង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​តាម​រយៈការ​សំដែង​រឿង​ ប្រសិន​ជាពួក​គេ​ គិត​ថា​នេះ​ជា​វិធី​សាស្រ្ត​ដ៏​ល្អ​។