មេរៀនទី២៖ ការមានផ្ទៃពោះនៅវ័យក្មេង

ការបង្កើត៖ ការមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រោងទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ

ជំហានទី ១ ទាញយកឯកសារ “ផលប៉ះពាល់នៃការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យ” ពីក្រដាសកិច្ចការ នៅក្នុងកម្មវិធីម៉ាយក្រូសូវវឺត Microsoft Word នៅទីនេះ ឬថតចម្លងគំរូនេះ ដាក់លើក្រដាសកិច្ចការ។

Early Pregnancy

 ជំហានទី ២ ពិពណ៌នាអំពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់បុរស និងសម្រាប់ស្រ្តី នៅក្នុងប្រអប់នៃប្រភេទនីមួយៗដែលបានរៀបរាប់។​

G11L2-Creation-02

ជំហានទី ៣ ប្រើប្រាស់ក្រដាសកិច្ចការដើម្បីឆ្លើយនូវសំណួរដូចខាងក្រោម៖

១.អ្នកណាដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាងគេ នៃការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យ តើជាបុរស ឬ ស្រ្តី?

២. តើក្មេងប្រុសមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះការពារការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យ?

៣.តើក្មេងស្រីមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះការពារការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យ?