មេរៀនទី ៤៖ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ការប្តេជ្ញាចិត្ត

តើអ្នក​ត្រៀមខ្លួន​ហើយ ឬ​នៅ​សម្រាប់​ការប្តេជ្ញា​ចិត្ត​?

ធ្វើ​ការ​ប្តេ​ជ្ញា​ចិត្ត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​។ ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​មួយ​ ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ ហើយ​វា​អា​ស្រ័យ​លើខ្លួន​ឯង​ជា​អ្នក​ជ្រើស​រើស​ថា​តើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ ឬ​អត់​ តើ​អ្នក​នឹង​អនុវត្តដោយ​របៀប​ណា​។ ប៉ុន្តែ​ជា​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​តែ​អនុវត្ត​វា​ជា​មុន​សិន​ ហើយ​មិន​ត្រូវ​បោះបង់​វាចោល​នោះ​ទេ។ ​ព្យា​យាម​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត​ លុះ​ត្រា​ណា​វា​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ទម្លាប់​។

អ្នក​អាច​ពិពណ៌នា​អំពីការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ឬ​ប្រើមតិយោបល់​ដែល​បានផ្តល់ឱ្យ​ ​នៅ​ទីនេះ៖

ខ្ញុំ​សន្យា ជៀស​វាង​គ្រប់​ស្ថាន​ភាព​គ្រោះ​ថ្នាក់​!

ខ្ញុំ​សន្យា​និង​ធ្វើ​ការ​រាយ​ការណ៍​នូវ​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការ​បៀត​បៀន​ផ្លូវ​ភេទ​ និង​អំ​ពើ​ហិង្សា​។

G10L4-pledge-05