យុវវ័យ​ក្នុង​សហគមន៍​

នេះ​គឺកំណែ​សាក​ល្បង​

មេរៀន​សម្រាប់​យុវវ័យ​ក្នុង​សហគមន៍​មិន​ទាន់​បាន​ចង​ក្រង​នៅ​​ឡើយ។​​ ខ្លឹម​សារ​ទាំងឡាយ​​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ នៅ​ពេល​មេរៀន​បាន​ចង​ក្រង​រួច។ អំឡុង​​ពេលនេះ ​លោក​ អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​មេរៀន​សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី១០​ និងទី១១។

​សូមអរគុណ

out-of-school1