មេរៀន​ទី ៩​៖ ការ​ផ្តល់ប្រឹក្សា​ និងការធ្វើ​តេស្តឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍

ការ​ពិភាក្សា​៖ ការ​ធ្វើតេស្តព្រម​ ឬ​មិនព្រម

ជំ​ហាន​ទី ១​៖ បង្កើត​ជា​ក្រុម​ ដោយ​មាន​សមាជិក​៤ ឬ​៥នាក់។

ជំ​ហាន​ទី ២​ ចូរ​អាន​សំ​ណួរ​ខាង​ក្រោម ហើយ​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​របស់​អ្នក

  • តើ​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​រក​មេ​រោគ​អេដស៍​មាន​សារប្រ​យោជន៍​អ្វី​ខ្លះ​?
  • តើ​អាច​មាន​ហេតុ​ផល​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​? ហេតុ​អ្វី​មិន​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​?
  • តើ​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​គួរ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​នៅ​ពេល​ណា​?
  • តើ​អ្នក​មាន​ដំ​បូន្មាន​អ្វី​ខ្លះ​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​រស់​នៅ​ជា​មួយ​មេ​រោគ​អេដស៍​ ឬ​អ្នក​ជំងឺ​អេដស៍​?
  • តើ​អ្នក​មាន​ដំ​បូន្មាន​អ្វី​ខ្លះ​ ទៅ​កាន់​មនុស្ស​ដែល​ទទួល​បាន​លទ្ធ​ផល​តេស្ត​អវិជ្ជ​មាន​?

រូប​ភាព​នៃ​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម

G10L9

ជំ​ហាន​ទី ៣​៖ បន្ទាប់​ពី​១៥​នាទី​ ក្រុម​នី​មួយៗ​ បង្ហាញ​ពី​ការ​រក​ឃើញ​របស់​ក្រុម​។

ជំ​ហាន​ទី ៤​ បន្ត​ការ​ពិ​ភាក្សា​ក្នុង​ក្រុម​ធំ​ ពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​ក្នុង​សង្គម​។ ចូរ​ពិចារ​ណា​អំពី​ទិដ្ឋ​ភាព​ផ្សេង​គ្នា​ ដូច​ជា​វិ​ស័យ​សង្គម​ វិស័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ដែល​ទទួល​រង​នូវ​ផលប៉ះ​ពាល់​ពី​ជំងឺ​នេះ​។

G10L9-Discussion-09