មេរៀនទី៥៖ ការគ្រប់គ្រងបញ្ហានានាពេលចម្រើនវ័យ

ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​៖

តើ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​ហើយ​ឬ​នៅ​សម្រាប់​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​?

ធ្វើការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដើម្បី​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។ ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​មួយ​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ គឺ​វា​អាស្រ័យ​លើខ្លួន​ឯង​ជាអ្នក​ជ្រើស​រើស​ ថា​តើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ឬ​អត់​ ហើយ​អ្នក​អនុវត្ត​ដោយ​របៀប​ណ។ ប៉ុន្តែ​ជា​ដំបូង​អ្នក​ នឹង​ត្រូវ​តែ​អនុវត្ត​សិន។ ហើយ​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បោះ​បង់​វាចោល​នោះ​ទេ។ ​ព្យាយាម​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត​ លុះ​ត្រា​ណា​វា​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ទម្លាប់​។

អ្នក​អាច​ពិពណ៌នា​អំពីការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ឬ​ប្រើមតិយោបល់​ដែល​បានផ្តល់ឱ្យ​ ​នៅ​ទីនេះ៖

ខ្ញុំ​សូម​សន្យា​ទទួល​ស្គាល់​ថា​រូបរាង​កាយ​ និង​អារម្មណ៍​របស់​ខ្ញុំ​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​កំឡុង​ពេល​ចម្រើន​វ័យ​។

ខ្ញុំ​សូម​សន្យា​ថា​ នឹង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​នឹង​មិត្ត​ភក្តិ​ ឬ​ មនុស្ស​ពេញវ័យ​ដែល​ទុកចិត្ត​នៅ​ពេលដែល​ខ្ញុំ​មាន​បញ្ហា។​

 

G10L5-Pledge-09