មេរៀនទី៣៖ អំពើ​ហិង្សា​ទាក់​ទង​នឹង​យេន​ឌ័រ

តើ​អ្នក​ត្រៀម​ខ្លួន​ហើយ​ ឬ​នៅ​សម្រាប់​ការប្តេជ្ញា​ចិត្ត​?

ធ្វើការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ដោយ​ខ្លួនឯង​។ ការប្តេជ្ញាចិត្ត​មួយ​ ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ ហើយ​វាអាស្រ័យ​លើខ្លួន​ឯង​ជាអ្នក​ជ្រើសរើស​ថាតើអ្នក​ចង់ធ្វើការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ដោយខ្លួនឯង​ ឬអត់​ តើអ្នក​នឹង​អនុវត្តដោយ​របៀបណា​។ ប៉ុន្តែ​ជា​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​តែអនុវត្ត​វា​ជាមុន​សិន​ ហើយ​មិនត្រូវ​បោះបង់​វាចោល​នោះទេ​ព្យាយាម​ម្ដងហើយ​ម្ដងទៀត​លុះត្រា​ណាវា​ក្លាយ​ទៅជា​ទម្លាប់​។

អ្នក​អាច​ពិពណ៌នា​អំពីការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ឬ​ប្រើមតិយោបល់​ដែល​បានផ្តល់ឱ្យ​ ​នៅ​ទីនេះ៖

ខ្ញុំ​សន្យា​ថា​នឹង​ស្វែងរក​ជំនួយ​សម្រាប់អ្នក​ដែលបាន​ប្រឈមមុខ ឬកំពុង​ប្រឈមមុខ​ជាមួយអំពើហិង្សា​ទាក់ទងនឹង​យេនឌ័រ​។

G10L3-Pledge-05